Arvioinnit

Rekrytointoihin liittyvät soveltuvuusarvioinnit sisältävät toimeksiantajan määrittämän tehtäväprofiilin, jonka perusteella totetutamme soveltuvuusarvioinnin.

Arvioinnit ja mittaukset

  • rekrytointeihin liittyvät arvioinnit
  • asiantuntijoiden uraohjauksen arvioinnit
  • esimiesten itsetuntemuksen kehittämisen tavoitteelliset arvioinnit

Soveltuvuusarvioinnit

Rekrytointoihin liittyvät soveltuvuusarvioinnit sisältävät toimeksiantajan määrittämän tehtäväprofiilin, jonka perusteella totetutamme soveltuvuusarvioinnin.

Esimiesarvionnit ja 360-asteen arviointi

Moniulotteisten palautteiden käyttö on laajasti levinnyt esimiesten arvioinnissa ja kehittämisessä. Omalta esimieheltä, alaisilta, ulkopuolisilta arvioijilta ja kollegoilta hankittavan palautteen käsittely ja vertaaminen omaan vastaavaan arvioon on todettu auttavan esimiestä kehittämään omaa johtamistaan vastaamaan paremmin tilanteen vaatimuksia sekä johtamiseen kohdistuvia odotuksia.

Farax-menetelmä on kehitetty laajoihin johtamistutkimuksissa. Arvioinnissa esimies itse, työntekijät, kollegat, asiakkaat ja johto arvioivat muutos-tehtävä-ihmisjohtamisen ulottuvuuksien sekä räätälöitävän kompetenssiarvion mukaisesti.

Arviointi sisältää väittämäpohjaisesti 50-80 kysymystä ja lisäksi avoimen palautteen nelikenttämuodossa: Raportti sisältää todellisen ja toivottavan johtamiskäyttäytymisen, räätälöitävän kompetenssiarvioinnin, eroanalyysit sekä avoimen arvioinnin.

Havainnollinen ja pedagogisesti toimiva raportti kuvaa kunkin arviointiryhmän erikseen graafisina keskiarvoina (oma esimies/johto omanaan). Arvioinnissa noudatetaan henkilöarvioinnin eettisiä periaatteita ja menetelmään liittyviä sääntöjä, jossa arvioijien anonyymisyys on suojattu, raportti on arvioitavan henkilökohtainen kehitysväline, jonka voi luovuttaa edelleen vain arvioitava itse.

Arviot toteutamme pääosin osana esimiesten kehittämisohjelmaa, mutta myös yksittäiset arvioinnit ovat mahdollisia. Esimiesryhmän kohdalla organisaatio saa joko ryhmäraportin tai tarvittaessa laajemman tilastollisen analyysin esimiestyön kehittämisen vaikuttavuusta ja kehityssuunnista.

SOL tutkimus:  esimiesten muutosjohtaminen edistyi

SOL toteutti poikkeuksellisen laajaa seurantatutkimuksen, joka sisälsi vuosina 2007-2018 yhteensä 5600 arviointia. Arviot kerättiin esimiesvalmennuksen yhteydessä ja tämän lisäksi noin vuoden viiveellä toteutetulla uusintamittauksella.  Muutoskeskeisyyden arvioitiin kohonneen uusintamittauksessa verrattuna ennen esimiesvalmennusta mitattuun tasoon. Lisäksi myyntiin ja markkinointiin liittyvä osaaminen arvioitiin tilastollisesti merkitsevästi korkeammaksi uusintamittauksessa kuin ensimmäisellä mittauskerralla. Tutkimus toi yritykselle arvokasta tietoa työntekijöiden, ohjaajien ja asiakkaiden odotuksista ja vaatimuksista esimiestyötä kohtaan. Se myös osoitti valmennuksen vaikuttavuuden.