Coaching ja työnohjaus

Coaching ja työnohjaus kehityksen moottoreina

Coaching

  • Ammattimainen ohjausta asiakastilanteisiin vaativassa henkisessä työssä
  • Omien ajatusten ja ratkaisumallien punnintaa
  • Tulkintojen tarkastelua
  • Edessä olevien tilanteiden ja tapahtumasarojen ennalta läpikäyntiä
  • Omien ajatusten pallottelua riippumattoman ammattilaisen kanssa

Tavoitteet

Yksilökohtaisen coachingin yleisenä päämääränä on yksilön tavoitteellisen työskentelyn tukeminen, kasvaminen ja oppiminen.  Tavoitteet määritellään työskentelyn alussa, ja ne voivat liittyä joko yksittäisen projektin läpiviemiseen tai yleisempiin yksilön  tavoitteiden toteuttamiseen.  Usein coachingissa asetetaan tavoitteita  myös henkilökohtaisen hyvinvoinnin vahvistamiselle. Valmentajan tehtävä on auttaa tavoitteiden hahmottamisessa ja uusien näkökulmien löytämisessä.

Keskeinen sisältö

Työskentelyssä keskitytään niihin asioihin, jotka prosessin alussa on priorisoitu.  Coachingissa etsitään välineitä, ratkaisuja ja yksilössä itsessään piileviä voimavaroja haluttujen tavoitteiden toteuttamiseen.  Valmentaja innostaa ja rohkaisee valmennettavaa näkemään asioita eri näkökulmista ja ottamaan rohkeita askelia tavoitteidensa suunnassa.

Menetelmät

Valmentaja on vastuussa prosessista ja suunnan säilyttämisestä. Menetelmänä on pääosin refleksiivinen keskustelu, jossa valmennettava coachin avustuksella tarkastelee omia toiminta- ja tulkintapojaan. Työskentely kytkeytyy valmennettavan arkitilanteisiin, joista ammennetaan aineksia työskentelyä varten.  Prosessin aikana seurataan alussa asetettujen tavoitteiden toteutumista, ja mahdollisesti niiden uudelleen arvioimista.

Työnohjaus

Tavoitteet

Työnohjauksen tavoitteena on oman työn tutkiminen, arviointi ja kehittäminen työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjauksen avulla tuetaan työssä jaksamista ja työhyvinvointia.

Keskeinen sisältö

Työnohjauksessa fokuksessa on työ ja ohjattava henkilö kokemuksineen ja tunteineen. Ohjauksessa on mahdollista käsitellä yksilöä kuormittavia asioita. Työnohjaus vapauttaa ohjattavan käyttöön energiaa, joka on sitoutunut erilaisiin negatiivisiin tunteisiin, hankaluuksiin ja vaikeisiin asioihin.